Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy klubu

Níže naleznete kompletní znění stanov Klubu pinčů České republiky se zapracovanými změnami. Kompletní stanovy ke stažení vč. příloh a dodatků naleznete zde.

 

STANOVY KLUBU - Aktuální znění
Platné od: 1. 7. 2013, ve znění pozdějších dodatků

Článek I. - Název a sídlo, působnost a charakter

1. Název: Klub pinčů České republiky (dále jen Klub)

2. Sídlo: Blanická 13, 120 00 Praha 2

3. Působnost: Klub působí na území České republiky

4. Právní forma: Klub je právnickou osobou a je to dobrovolné, nezávislé, nepolitické a zájmové sdružení členů, rodinných příslušníků a přátel plemene, sdružených na základě společného zájmu.

Článek II. - Cíle činnosti Klubu

1. Cílem činnosti Klubu je rozvoj a propagace chovu plemen německých (NP), opičích (OP) a trpasličích pinčů (TP) ve smyslu znění standardu č. 184, 186 a 185 vydaných FCI. Činností klubu rozumíme:

a. zušlechťování plemen NP, OP a TP na základě řízeného chovu a zdokonalování jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností typických pro tato plemena

b. řízení chovu prostřednictvím hlavních a oblastních poradců chovu

c. pořádání klubových a speciálních výstav, setkání a podpory aktivit zastřešených plemen a bonitací

d. kontrolu vrhů, odchovů, držení zvířat a péče o zvířata

e. vydávání klubového Zpravodaje

f. propagaci zastřešených plemen

2. Činnost Klubu je provozována dobrovolně a zájmově, vždy v souladu s platnými ustanoveními FCI, ČMKU a ve znění platné legislativy.

Článek III. - Členství v Klubu

1. Členem Klubu může být každý občan České republiky nebo občan jiného státu začleněného do FCI, a to občan starší 18 let. Členové Klubu jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení. Členem Klubu nemůže být fyzická osoba, která byla disciplinárně trestána v rámci organizací sdružených v FCI, resp. ČMKU. Dále nemůže být členem fyzická osoba trestaná dle Zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novelizací. V těchto případech rozhoduje o členství členská schůze.

2. Rodinným příslušníkem je osoba starší 15 let v rodinném vztahu se členem Klubu. Rodinný příslušník je oprávněn účastnit se a hlasovat na členských schůzích po dosažení věku 18 let.

3. Členství v Klubu vzniká registrací přihlášky a zaplacením zápisného (jednorázový poplatek a roční příspěvek).

4. Členství v Klubu je podmíněno řádným placením ročního členského příspěvku na daný rok, a to do 31. 5. toho kterého roku.

5. Členství v klubu zaniká:

a. dobrovolným vystoupením, sděleným výboru Klubu
b. neuhrazením členského příspěvku podle daných pravidel
c. úmrtím člena Klubu
d. zánikem Klubu
e. vyloučením

i. podmínečným

 • pro porušování klubových stanov a norem
 • pro porušování Zápisního řádu ČMKU
 • pro hrubé, nebo nezodpovědné zacházení se psy, které je v rozporu se Zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novelizací

ii. bezpodmínečným

 • pro pravomocné odsouzení pro úmyslnou trestnou činnost
 • pro hrubé porušování klubových stanov a norem
 • pro hrubé porušování Zápisního řádu ČMKU, pro falšování nebo zneužívání průkazu původu a jiných listin
 • pro podvody na klubových akcích a výstavách
 • pro opakované porušení podmínek podmínečného vyloučení

iii. o vyloučení rozhoduje členská schůze (řádná, mimořádná)

6. Základní práva členů a rodinných příslušníků Klubu:

a. účastnit se členské schůze Klubu a volit
b. být volen do orgánů Klubu po 5 letech členství v Klubu pinčů ČR, Blanická 13, 120 00 Praha 2, zastřešujícím plemena NP, OP a TP a současně není členem jiného klubu pro daná plemena
c. používat výhody, poskytované Klubem
d. podávat návrhy, dotazy, připomínky, náměty a stížnosti orgánům Klubu

7. Základní povinnosti člena Klubu:

a. dodržovat Stanovy Klubu
b. jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Klubu pinčů ČR a jeho členů
c. platit ročně členský příspěvek ve výši schválené na členské schůzi
d. oznámit výboru Klubu změny související s členstvím v Klubu (změna adresy, zánik členství…)
e. dodržovat povinnosti plynoucí ze Zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novelizací.

Článek IV. - Majetek a hospodaření Klubu

Klub hospodaří samostatně s příjmy z členských příspěvků, darů sponzorů a partnerů a z vlastní hospodářské činnosti.
Majetek Klubu je spravován výborem Klubu. Na hospodaření dohlíží kontrolní a revizní komise.

Článek V. - Orgány Klubu

Členové spravují Klub prostřednictvím svých orgánů:

1. členské schůze
2. výboru Klubu
3. chovatelského kolegia
4. Kontrolní a revizní komise

1. Členská chůze je nejvyšším orgánem Klubu. Tvoří ji shromáždění členů a rodinných příslušníků, které je usnášení schopné za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů. Jestliže se ve stanovenou dobu po zahájení schůze neshromáždí potřebná jedna třetina členů, je tato po uplynutí 15 minut usnášení schopná při jakémkoliv počtu přítomných členů. Členskou schůzi
svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x za 2 roky oznámením v klubovém Zpravodaji a na webových stránkách Klubu minimálně 30 dní předem. Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor v případě žádosti nejméně poloviny členů Klubu. Členská schůze:

a. volí na dobu 3 let výbor Klubu, Kontrolní a revizní komisi
b. schvaluje Stanovy Klubu
c. schvaluje výši zápisného, členských příspěvků a poplatků
d. schvaluje výroční zprávy výboru Klubu a zprávu o hospodaření Klubu
e. rozhoduje o zrušení Klubu a likvidaci klubového majetku na základě návrhu výboru Klubu. Podmínkou je přítomnost nadpoloviční většiny členů Klubu. Členská schůze rozhodující o zániku Klubu musí být svolána písemně a o zániku je potřeba rozhodnout dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

2. Výbor Klubu je výkonným a statutárním orgánem Klubu, za svou činnost se zodpovídá členské schůzi. Jeho jménem jedná prezident a jednatel Klubu nebo jiný člen k tomu účelu pověřený. Výbor Klubu je volen členskou schůzí ve volbách na tříleté období. Výbor Klubu má 9 členů a řídí činnost Klubu mezi zasedáními členské schůze, a to:

a. připravuje a svolává členskou schůzi
b. přijímá nové členy Klubu, vydává členské průkazy, vede evidenci členů, zajišťuje zápisy z členských a výborových schůzí
c. vede účetní evidenci o hospodaření, příjmech a výdajích
d. informuje členskou základnu o činnosti výboru a činnosti Klubu
e. řídí a kontroluje činnost chovatelského kolegia.

Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Na úseku odborné chovatelské práce výbor Klubu navrhuje změny veškerých řádů a směrnic Klubu, jejichž schválení podléhá pravomoci členské schůze. Také navrhuje změny směrnic a řádů Klubu, které schválení členské schůze nepodléhají. Výbor Klubu zároveň dbá na dodržování směrnic a řádů členy Klubu. Výbor se schází minimálně 2x ročně. Výborová schůze může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy výboru. Neodkladné záležitosti může vyřídit prezident společně s jednatelem. Jejich opatření však musí být předloženo k projednání Výboru na jeho nejbližším zasedání. Volba výboru se provádí:

a. na členské schůzi Klubu s podmínkou svolání minimálně 30 dní před termínem členské schůze
b.  zájemce o funkci ve výboru se přihlásí na adresu jednatele Klubu písemně nejméně 14 dní před konáním schůze. Tito zájemci musí uvést, co by chtěli ve výboru dělat, jaké mají zkušenosti s chovem, organizací, eventuelně, co mohou Klubu nabídnout
c. výbor Klubu přednese na členské schůzi jména zájemců o práci ve výboru, včetně jejich představení a dále budou představeni i eventuelně navrhovaní stávající členové výboru s uvedením jejich dosavadní činnosti v Klubu a proč jsou znovu navrhováni
d. hlasování bude jednotlivé o každém kandidátovi s vyhodnocením počtu hlasů pro jednotlivé členy. O zvolení rozhoduje vyšší počet hlasů pro mezi kandidáty. Každý zvolený člen musí hlasitě sdělit, zda funkci přijímá
e. pokud se na členské schůzi neodhlasuje nový výbor s lichým počtem členů, bude výbor sestaven ze zvolených členů a na určitou dobu doplněn o některého člena stávajícího výboru. O doplnění složení definitivního výboru se bude znovu jednat
f. výbor Klubu bude dále hledat nové zájemce a nové volby budou zajištěny na mimořádné členské schůzi
g. o volbě bude proveden řádný zápis
h. v případě odstoupení z funkce nebo zániku členství některého člena výboru v průběhu volebního období, bude výbor Klubu hledat další zájemce a jejich volba bude provedena na mimořádné členské schůzi.

3. Hlavní poradci chovu jsou členy výboru Klubu. Jsou zodpovědní za řízení chovu a jeho výsledky. Hlavním poradcem chovu může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a zejména znalostí zákonitostí genetiky a se znalostí platného mezinárodního standardu. Hlavní poradce chovu plní tyto úkoly:

a. vede evidenci chovných jedinců
b. doporučuje krytí fen vhodnými psy
c. zúčastňuje se Klubových výstav a provádí rozbor výsledků
d. je vedoucím chovatelského kolegia (oblastních poradců chovu) daného plemene
e. ze své činnosti se zodpovídá výboru Klubu.

4. Chovatelské kolegium se skládá z oblastních poradců chovu, jejichž činnost je koordinována hlavními poradci chovu pro daná plemena. Hlavní poradci zastupují chovatelské kolegium ve výboru Klubu.

5. Kontrolní a revizní komise (KRK) je kontrolním orgánem Klubu, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi Klubu.

a. KRK má 3 členy volené členskou schůzí na tříleté období. Tito členové nesmí být členy výboru a ani v žádném příbuzenském či rodinném vztahu k nim.
b. KRK sleduje soustavně činnost a hospodaření Klubu, provádí revize.
c. Členové KRK (případně její zástupce) se mohou zúčastnit jednání výboru Klubu s poradním hlasem.
d. Volba členů do KRK se provádí obdobně jako volba do výboru Klubu.


Článek VI. - Zánik Klubu
1. Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem z rozhodnutí členské schůze.
2. Zaniká-li Klub dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu finančního vypořádání.


Článek VII. - Ostatní ustanovení
Příloha č. 1/13 – „Výbor Klubu pinčů ČR – rozdělení funkcí“
Příloha č. 2/13 – „Chovatelský a Zápisní řád Klubu pinčů ČR“
Příloha č. 3/13 – „Bonitační řád Klubu pinčů ČR“
Příloha č. 4/13 – „Poplatky Klubu Pinčů ČR“
 

Článek VIII. - Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy podléhají změnám a doplňkům ze strany členů Klubu, formulovaných na členských schůzích. Stanovy byly schváleny v této podobě na Členské schůzi konané dne 6.6. 2015 s platností od 1. 7. 2015.


PŘÍLOHA Č. 1/13 - VÝBOR KLUBU PINČŮ ČR - ROZDĚLENÍ FUNKCÍ

Prezident Klubu:

- je členem výboru Klubu
- je zodpovědný za vedení Klubu a ze své činnosti se zodpovídá se členské schůzi
- na členské schůzi předkládá zprávu o činnosti Klubu
- je pověřen jednáním s ČMKU a dalšími organizacemi a orgány státní správy
- pomáhá při organizaci výstav a akcí, pořádaných Klubem; případně na akcích, na kterých se Klub spolupodílí

Jednatel Klubu:

- je členem výboru
- je zodpovědný za evidenci členské základny
- přijímá přihlášky nových členů a kontroluje členské příspěvky a jejich placení
- zasílá aktualizovaný seznam členů každý rok všem členům výboru a komisím
- za svou činnost se zodpovídá členské schůzi
- pomáhá při organizaci výstav a akcí, pořádaných Klubem; případně na akcích, na kterých se klub spolupodílí
- spolu s prezidentem Klubu se podílí na jednání s ČMKU a dalšími organizacemi a orgány státní správy
- má spolupodpisové právo ke kontu Klubu spolu s pokladníkem

Hlavní poradce chovu:

- je členem výboru Klubu
- je zodpovědný za řízení chovu a jeho výsledky
- hlavním poradcem chovu může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a zejména se znalostí zákonitostí genetiky a se znalostí platného mezinárodního standardu
- hlavní poradce chovu plní tyto úkoly:

 • vede evidenci chovných jedinců
 • doporučuje krytí fen vhodnými psy
 • zúčastňuje se klubových a speciálních výstav, pořádaných Klubem
 • je vedoucím chovatelské skupiny, která řídí chov ve smyslu Zápisního řádu
 • ze své činnost se zodpovídá výboru Klubu, na členské schůzi předkládá zprávu o chovu.

Pokladní Klubu:

- je členem výboru Klubu
- je zodpovědný za vedení účetnictví Klubu
- zodpovídá se členské schůzi za vedení účetnictví a předkládá na schůzi účetní zprávu
- má podpisové právo ke kontu Klubu

Člen výboru Klubu:
- je členem výboru Klubu
- pomáhá ostatním členům výboru s organizací činnosti Klubu
- členem výboru Klubu od 2011 může být jen ten člen, který splňuje podmínky Článku III., Odst. 6., písmene b), tj. být minimálně 5 let členem Klubu

Výbor Klubu pinčů ČR – platný od 6.6.2015
Prezident :
Eva ANDRSOVÁ
Blanická 13, 120 00 Praha 2
Tel.: 602 391 253
e-mail: andrs.eva@juwim.cz
Jednatel :
Jana DRÁTOVNÍKOVÁ
Tř.kpt.Jaroše 12, 602 00 Brno
Tel.:775 676 869
e-mail: janapinci@seznam.cz
Pokladník:
Ing. Hana VIMROVÁ
Vodárenská 2382, 272 01 Kladno
Tel.: 773 199 152
e-mail: vimrova.h@seznam.cz
Členové výboru:
Propagace a marketing:
Ing. Štěpánka SVOBODOVÁ
Beřovice 12, 272 71 Zlonice
Tel.: 720 705 344
e-mail: svobodova@klubpincu.eu
Psí sporty:
Bc Klára HAŠKOVÁ
Levá 241/6, 277 32 Čečelice
Tel.: 777 251 270
e-mail: haskova@klubpincu.eu


PŘÍLOHA 2/13 - CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PINČŮ ČR

Účel a působnost:
1. Cílem Klubu chovatelů německý, opičích a trpasličích pinčů (dále jen NP, OP, TP) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností, specifických pro plemeno NP, OP a TP tak, jak jsou popsána standardem FCI č. 184,186 a 185.
2. Klub pinčů České republiky uplatňuje chov řízený.
3. Chov v Klubu se řídí „Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU“.
4. Tento řád je závazný pro všechny majitele chovných jedinců, kteří jsou členy Klubu pinčů.
5. Základní chovatelskou normou je platný standard FCI pro plemena NP, OP a TP.

Chov:
6. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem původu (dále PP), respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace. Chovem je sledováno zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností, specifických pro plemeno.
7. Do chovu nesmí být zařazen jedinec, na němž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické či jiné vady, která je dle Standardu FCI důvodem k vyloučení z chovu. Také jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu musí být z chovu vyloučeni.
8. Chovatel požádá poradce chovu o navržení vhodných krycích psů, popřípadě o schválení psů ke krytí, které sám navrhne.

Chovní jedinci:
9. Chovní jedinci jsou čistokrevní psi a feny, kteří splnili podmínky zařazení do chovu (úspěšné absolvování bonitace) a jsou zaregistrováni v rejstříku chovných jedinců plemenné knihy ČMKU.
10. Zařazení do chovu provádí a do PP zaznamenává Klub pinčů při bonitaci. Zápis do rejstříku chovných jedinců a příslušný záznam do PP provádí plemenná kniha ČMKU.
11. K chovu (krytí) smí být použiti chovní jedinci minimálního stáří 15 měsíců.
12. Fena smí být použita v chovu naposledy do dosažení 8 let věku (posuzuje se podle data krytí). U fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete. To musí být provedeno přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí a s potvrzením, že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných rizik.
13. U psů se chovnost neomezuje věkovou hranicí.
14. Pes musí být přeregistrován před prvním plánovaným krytím a fena současně s prvním vrhem.
15. Umělá inseminace, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona nebo plemenářského zákona, se nesmí používat mezi jedinci, kteří se již předtím nereprodukovali přirozeným způsobem.
16. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
17. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem. Pokud fena nemůže kojit všechna štěňata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu nebo vhodnou umělou výživu.

Chovatelské stanice:
18. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
19. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
20. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možné změnit.
21. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
22. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
23. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.
24. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.
25. Registrace chovatelské stanice zaniká:

a. písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice,
b. úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.

26. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

Chovatel, majitel chovného psa:
27. Majitel chovného psa nebo feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému psu (feně). Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného chovného psa (feny).
28. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn je používat k chovu.
29. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.
30. Úhyn chovného jedince musí být oznámen písemně do 15 dnů vedení chovatelského klubu a plemenné knize.
31. Změna držení chovného jedince musí být:

a. u chovného psa oznámena neprodleně a písemně vedení chovatelského klubu a plemenné knize
b. u feny se změna oznamuje chovatelskému klubu a plemenné knize se zápisem vrhu.

32. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
33. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého.
34. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitelů, podepsaný všemi spolumajiteli.
35. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu zemí spolumajitelů – nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.
36. Právní vztahy vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, vztahu mezi majitelem krycího psa a chovatelem a vztahem mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat, se řídí občanskoprávním řádem ČR. Právní vztahy mezi vlastníky a držiteli chovných jedinců v Klubu pinčů Klub neřeší.
37. Každý chovatel i majitel chovného psa se zavazuje, že v žádném případě nebude produkovat v Klubu pinčů, jehož je členem, jedince NP, OP a TP bez průkazu původu. Platí to současně i u ostatních plemen!
38. Klub pinčů je oprávněn sledovat a kontrolovat v součinnosti s legislativou:

a. v jakých podmínkách jsou chováni chovní jedinci
b. jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat
c. jaký je zdravotní stav chovných jedinců a následně štěňat.

39. Každý chovatel je povinen vést knihu odchovů pro každou svou chovnou fenu a předložit ji na požádání kontrolnímu orgánu Klubu pinčů. Každý majitel chovného psa je povinen za stejných podmínek vést knihu krytí. Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a při převodu na jiného majitele musí být předány spolu s nimi.

Krycí list:
40. Krycí list vystavuje poradce chovu na základě žádosti chovatele. V žádosti uvede chovatel základní údaje o chovné feně:

a. jméno feny
b. název chovatelské stanice
c. datum narození
d. číslo zápisu z PP
e. datum a místo bonitace
f. datum předchozího vrhu.
Dále uvede chovatel jméno krycího psa (eventuálně více psů), kterého si pro krytí své feny vybral a jeho číslo zápisu z PP. Pokud tak neučiní, doporučí mu krycí psy poradce chovu a jejich jména uvede na zadní straně krycího listu.

41. Pro krytí v zahraničí platí stejné zásady jako pro krytí v tuzemsku s tím, že chovatel k žádosti předloží fotokopii originálu průkazu původu a potvrzení o chovnosti (pokud je v dané zemi vyžadováno).
42. Krycí list musí obsahovat následující údaje:

a. jméno psa (nebo jména psů) navrženého ke krytí a číslo jeho zápisu z PP
b. jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa
c. jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny
d. podpisy obou majitelů (držitelů) chovných jedinců
e. místo a datum krytí.

43. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutným k zápiisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu.
44. Krycí list se vystavuje v originále a dvou kopiích:

a. bílý originál je určen chovateli
b. žlutá kopie je určena pro evidenci ČMKÚ
c. růžová kopie je určena poradci chovu pro jeho evidenci.

Žlutý krycí list pošle majitel krycího psa do 7 dnů po uskutečněném krytí poradci chovu.

45. Po uskutečnění vrhu štěňat, které chovatel oznámí poradci chovu, zašle poradce chovu (na základě předtím postoupené žluté části krycího listu) přihlášku k zápisu štěňat a žádanku o přidělení tetovacích čísel.
46. Krycí list se vyplňuje i v případě, že oba chovní jedinci patří témuž majiteli (držiteli).
47. V případě, že fena nezabřezne, je chovatel povinen vrátit krycí list poradci chovu, a to do 1 měsíce po neúspěšném krytí.
48. Platnost krycího listu je 1 rok s možností prodloužení o 6 měsíců. V takovém případě musí chovatel zaslat krycí list poradci chovu k potvrzení platnosti krycího listu!
49. Při převodu chovné feny dochází i k předání již vystaveného krycího listu novému majiteli (držiteli).

Krytí:
50. Ke krytí smí dojít jen mezi chovnými jedinci na základě platného krycího listu.
51. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listu.
52. Počet krytí chovného psa není v průběhu kalendářního roku omezen. Mezi krytími psa u různých fen musí uplynout nejméně 24 hodin.
53. Krytí chovné feny se provádí, pokud není uvedeno jinak, u majitele (držitele) krycího psa. Chovná fena musí být ke krytí přivedena chovatelem (držitelem).
54. Chovatel i majitel krycího psa, nebo jejich držitelé, jsou povinni být přítomni krytí,eventuálně v zastoupení. Druhý nestranný svědek je nezbytný v případě, že pes i fena patří jednomu majiteli.
55. Chovatel i majitel (případně držitelé) vyplní společně příslušné údaje v krycím listu včetně podmínek náhrady za krytí a podepíší jeho originál i průpis na znamení svědectví o uskutečněném krytí. V případě umělého oplodnění feny provede záznam do krycího listu veterinární lékař.
56. Při náhradě krytí štěnětem (místo finančního vyrovnání) přísluší první volba chovateli chovné feny a druhá volba majiteli krycího psa. Chovatel feny je povinen pečovat o štěně, které si majitel psa vybral, až do jeho odběru v předepsané době. Průkazy původu štěňat hradí chovatel feny.
57. Chovatel feny je povinen zaplatit krycí poplatek majiteli krycího psa do 8 týdnů ode dne vrhu, pokud nebyla sjednána jednorázová odměna splatná ihned po krytí. Doporučuje se, aby chovatel feny uzavřel s majitelem psa dohodu o náhradě krytí.
58. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem (nedohodnou-li se obě strany jinak).
59. Právo na opakované krytí zaniká úhynem psa nebo feny.
60. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za krytí.

Vrh:
61. Fena a celý vrh musí být umístěny u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, bude o tom uvědoměn hlavní poradce chovu.
62. Chovná fena smí mít pouze jeden vrh v kalendářním roce.
63. O narození štěňat podává chovatel zprávu poradci chovu a majiteli krycího psa. Zpráva musí být podána nejpozději do 7 dnů po uskutečnění vrhu. Kontrola vrhu se provádí po označení štěňat (tetování, čipování) a musí být prokazatelná. Kontrolní orgán má nárok na úhradu výloh, stanovených předpisy „o úhradě cestovních výdajů klubu“.
64. Nezabřezne-li fena, majitel (držitel) feny nahlásí tuto skutečnost majiteli krycího psa a poradci Klubu pinčů. Oznámení musí být provedeno nejpozději do 75 dnů po krytí. Spolu s oznámením (hlášením) je majitel feny povinen vrátit i originál krycího listu.
65. Minimální věk pro odběr štěněte od feny je 50 dnů, přičemž den porodu se do této lhůty nezapočítává.

Zápisy štěňat do plemenné knihy:
66. Průkaz původu (PP) vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.
67. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.
68. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.
69. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopii originálu PP včetně dokladu o chovnosti.
70. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – to znamená, že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
71. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé další plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of …).
72. Jména zvířat v jedné chovatelské stanici se v rámci jednoho plemene nesmějí opakovat.
73. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádějí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda se bude číslo zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, zařazení do chovu apod.).
74. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice – ale pouze 1x (ne vícekrát). Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy:
75. Jedincům, dovezeným z jiné země s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI nebo smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu/rok importu/rok narození. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmene jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.
76. PP, které jsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.
77. Originály PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU.

Průkaz původu:
78. Průkaz původu (PP) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyř-generační.
79. PP musí obsahovat:

a. nutné identifikační údaje o psu/feně:

i. plemeno
ii. jméno a chovatelská stanice
iii. pohlaví
iv. datum narození
v. tetování / čipování
vi. druh a barva srsti
vii. údaje o chovateli

b. nejméně tři generace předků FCI (neplatí pro Z Reg a N Reg)
c. část, určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.

80. Pro každého jedince je vystaven jeden PP. Průkaz původu je příslušenstvím tohoto jedince.
81. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, jímž byl vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP. Průkaz původu musí být podepsán chovatelem i majitelem.
82. Ztrátu PP je nutno co nejrychleji ohlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.
83. Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.
84. Zápisy do části PP k tomu účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

Export:
85. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území České republiky musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen:

a. razítkem EXPORT PEDIGREE
b. reliéfním razítkem se znakem ČMKU
c. hologramem
d. kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka
e. jménem a kompletní adresou nového majitele.

86. Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
87. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze jednoho jedince v jednom kalendářním roce.

Závěrečná ustanovení:
88. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu Klubu pinčů se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje možnosti řízení před výborem Klubu pinčů, případně členskou schůzí.

PŘÍLOHA Č. 3/13 - BONITAČNÍ ŘÁD

Bonitace:
1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která složí k určení chovné
upotřebitelnosti bonitovaného jedince a je vodítkem pro výběr chovných párů.
2. Bonitovaný jedinec je posuzován v souladu s platným standardem FCI pro dané plemeno.
3. Bonitaci řídí bonitační komise ve složení:

a. posuzovatel
b. hlavní poradce chovu
c. člen výboru

4. K bonitaci budou připuštěni pouze jedinci, splňující následující podmínky:

a. vlastnit platný průkaz původu
b. věková hranice 12 měsíců
c. zaplacení bonitačního poplatku

5. Jedinci a jejich majitelé, kteří nesplňují některou z výše uvedených podmínek, nebudou k bonitaci připuštěni.
6. U importovaných jedinců je povinností majitele předvést je k posouzení i tehdy, jsou-li v zemi původu uchovněni. Předvedení psů bude nejpozději na nejbližší klubové akci.
7. Bonitační komise rozhoduje ve své kompetenci, zda předvedený jedinec splňuje podmínky chovnosti. Tento údaj se zaznamená do PP včetně bonitačního kódu z bonitační karty a uvede se současně i výška zvířete.
8. Jedinec, který je hodnocen jako nechovný, nemůže být zařazen do chovu. Bonitační komise své rozhodnutí zdůvodní. Je také oprávněna ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci.
9. Posudek o bonitaci se vyhotovuje ve dvou stejnopisech (originál a jedna kopie). Originál dostane majitel, kopii hlavní poradce chovu. Posudek tvoří bonitační karta a bonitační kód. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince do chovu.
10. Bonitace platí po celý život jedince.
11. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru Klubu pinčů. Musí tak učinit nejpozději do 1 měsíce po obdržení výsledku bonitace a musí být provedeno doporučeným dopisem. V něm uvede podrobně důvody svého odvolání. Vyhoví-li výbor Klubu pinčů takovému odvolání, bude bonitace opakována před zvláštní komisí. Zvláštní bonitační komise:

a. musí mít jiné složení než původní komise
b. jednomyslně rozhodne o případném uchovnění
c. výsledné rozhodnutí je konečné a není přípustné žádné odvolání.
Konečné rozhodnutí platí po celý život posuzovaného jedince.

12. Další podmínky chovnosti jsou:

a. absolvování jedné výstavy vyššího typu se známkou minimálně VD (velmi dobrá)
b. u NP dodání RTG kyčelních kloubů maximálně do výsledku 2/2.

13. Bonitační komise má nárok na úhradu cestovného podle schváleného předpisu Klubu. U bonitací, pořádaných podle plánu, hradí tyto náklady Klub. U bonitací mimo plánované nesou tyto náklady rovným dílem majitelé bonitovaných jedinců.

Přihlášky na bonitace:
14. Klub pinčů pořádá bonitace:

a. organizované (o místě a datu informuje členy Klubu prostřednictvím klubového Zpravodaje) – 2x ročně
b. individuální (na žádost jednotlivých členů Klubu – úhrada se provede dle části 13).

15. Přihlášky na bonitace se podávají písemně nebo elektronicky kontaktní osobě. Obsahují jméno psa, číslo zápisu, datum narození, rodiče, jméno chovatele a adresu majitele. Současně přikládá PP v kopii. Originál PP předloží až při provádění vlastní bonitace, aby do něho mohl být proveden zápis o výsledku.
16. Výbor Klubu pinčů zajistí před započetím bonitace jmenování bonitační komise.
17. Poplatek za bonitaci, schválený členskou schůzí, je splatný buď předem dle propozic, případně na místě bonitace s příplatkem dle platného ceníku Klubu.

PŘÍLOHA Č. 4/13 - POPLATKY

Členské poplatky:
Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) ..................................... 100,-Kč
Roční členský příspěvek do klubu ................................................. 360,-Kč
Roční členský příspěvek rodinného příslušníka ................................ 90,-Kč
Vystavení krycího listu pro člena klubu .......................................... 100,-Kč
Vystavení krycího listu pro nečlena klubu ....................................... 300,-Kč

Bonitace:
Bonitace - člen klubu .................................................................... 200,-Kč
Bonitace pro nečlena klubu ........................................................... 600,-Kč

Výstavní poplatky:
KV - třída štěňat ........................................................................... 150,-Kč
KV - třída dorostu.......................................................................... 200,-Kč
KV ostatní třídy (mimo veteránů, jejichž třída není zpoplatněna) ....... 420,-Kč
KV – ostatní třídy: 2 a více psů ..................................................... 390,-Kč
KV – ostatní třídy pro nečleny klubu ............................................. 600,- Kč
KV – ostatní třídy pro nečleny klubu: 2 a více psů ......................... 550,- Kč

Inzerce ve Zpravodaji:
Inzerce – za polovinu strany A 5 ..................................................... 50,-Kč
Inzerce – za celou stranu A 5 ........................................................ 100,-Kč

Číslo účtu: 134 608 7339/0800 – vedený u České spořitelny, a.s.

 

 

Příspěvky

Návrh nových stanov

12. 5. 2016