Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chceme chovat - jaké formality je třeba splnit?

16. 2. 2017
 1. Chovatel posílá nejpozději 6 týdnů před předpokládaným začátkem říje hlavnímu poradci chovu žádost o vystavení krycího listu buď e-mailem na kryci_list@klubpincu.eu nebo poštou na adresu hlavního poradce chovu. Chovatel může žádat o schválení již vybraného spojení, pak součástí žádosti musí být číslo zápisu v plemenné knize obou zvířat (jsou-li bonitována Klubem pinčů České republiky, z.s.) nebo kopie průkazu původu a bonitačních karet. Chce-li chovatel pomoci s výběrem krycího psa, posílá pouze údaje o feně. Doporučujeme do žádosti vždy uvést aktuální kontaktní údaje chovatele i majitele krycího psa (tel, e-mail, poštovní adresa).
 2. Hlavní poradce chovu (po případném doplnění potřebných informací) odesílá vystavený krycí list poštou na adresu chovatele, a to nejpozději do 30 dní od převzetí žádosti.
 3. V průběhu krytí musí chovatel zajistit potvrzení krycího listu majitelem krycího psa. V případě, že je chovatel zároveň majitelem krycího psa, musí být krytí přítomen svědek, který potvrdí, že fena byla skutečně nakryta psem uvedeným v krycím listu.
 4. Nejpozději do 7 dní od narození štěňat odesílá chovatel potvrzený krycí list s doplněnými údaji o vrhu e-mailem na klubpincucr@gmail.com nebo poštou na adresu hlavního poradce chovu.
 5. Na základě potvrzeného krycího listu vystaví hlavní poradce chovu žádanku o vydání čísel zápisu/tetovacích čísel a spolu s prázdným formulářem zápisu o kontrole vrhu a přihláškou k zápisu štěňat odesílá poštou chovateli, a to do dvou týdnů od obdržení potvrzeného krycího listu.
 6. Nejdříve v ukončených šesti týdnech věku nechává chovatel všechna štěňata označit mikročipem nebo tetovacím číslem do třísla. Všechna štěňata ve vrhu musí být označena stejným způsobem.
 7. Po označení štěňat se chovatel domlouvá na kontrole vrhu s hlavním nebo oblastním poradcem chovu, případně kontrolu vrhu absolvuje u veterináře. V případě kontroly vrhu veterinářem může označení štěňat proběhnout současně s kontrolou vrhu.
 8. V případě kontroly vrhu poradcem chovu je chovatel povinen v den kontroly hotově zaplatit poradci chovu cestovní výdaje ve výši 3,50 Kč/km. Zároveň je povinen předložit doklad o zaplacení poplatku za vystavení krycího listu a paušálního poplatku 30,- Kč za každé štěně (tyto poplatky nelze hradit na místě poradci chovu ani je zaplatit později). Poradce chovu vyhotoví a potvrdí razítkem a podpisem zápis o kontrole vrhu. Dále potvrdí přihlášku k zápisu štěňat, kterou si předem chovatel vyplní. Chovatel může všechny potřebné dokumenty odeslat na ČMKU sám nebo je předá poradci chovu. Ten je prostřednictvím hlavního poradce chovu předá na ČMKU ke zpracování.
 9. V případě, že chovatel absolvuje kontrolu vrhu u veterináře, je povinen obratem odeslat hlavnímu poradci chovu poštou potvrzený zápis o kontrole vrhu, vyplněný a podepsaný formulář přihlášky k zápisu štěňat, doklad o zaplacení poplatku za vystavení krycího listu a paušálního poplatku 30,- Kč za každé štěně, případně další potřebné dokumenty (viz. poznámka níže). Hlavní poradce chovu všechny dokumenty potvrdí a předává na ČMKU ke zpracování. Na výslovnou žádost chovatele může hlavní poradce chovu odeslat potvrzené dokumenty zpět chovateli, který si následně na ČMKU vyřizuje vše sám.

Pozn.: ČMKU vystaví PP pouze na základě dokumentů potvrzených razítkem a podpisem hlavního poradce chovu (v případě kontroly vrhu poradcem chovu jsou akceptovány na zápisu o kontrole vrhu a přihlášce k zápisu štěňat i podpisy oblastního poradce.

Jsou-li otec i matka štěňat již registrováni jako chovní jedinci v plemenné knize ČMKU, jsou nedílnou součástí žádosti o vydání PP (přihláška k zápisu štěňat) tyto dokumenty:

 1. Potvrzený krycí list
 2. Žádanka o vydání čísel zápisu (tetovacích čísel)
 3. Zápis o kontrole vrhu
 4. Přihláška k zápisu štěňat
 5. Kopie PP obou rodičů s vyznačenou chovností a přeregistrací v plemenné knize ČMKU
 6. Volitelně kopie všech šampionátů, pracovních zkoušek, nepovinných zdravotních vyšetření či výsledků zahraničních výstav, které mají být v průkazu původu vyznačen.

V případě, že matka není v plemenné knize ČMKU registrována jako chovná (jedná se o první krytí), je třeba navíc doložit ještě originál PP s vyznačeným termínem a výsledkem bonitace a také s výsledkem všech povinných zdravotních testů.

V případě, že otec není v plemenné knize ČMKU registrován jako chovný, musí o jeho registraci zažádat majitel krycího psa (doporučujeme ověřit ještě před krytím, zda je pes registrován, může dojít ke komplikacím se zápisem a tedy ke zdržení ve vystavení PP). Výjimkou je zahraniční krytí, kde o zápis do plemenné knihy ČMKU může požádat majitel chovné feny spolu se žádostí o vydání PP. V takovém případě je třeba ČMKU předložit kopii PP krycího psa, kopii bonitační karty (psané latinkou, ideálně v angličtině či němčině) a povinných zdravotních testů. Volitelně pak kopie šampionátů, pracovních zkoušek, nepovinných zdravotních vyšetření či výsledků výstav. V některých zemích neexistují bonitační karty, konkrétní způsob řešení této situace vždy ještě před krytím konzultujte s plemennou knihou.